Všeobecné Podmínky Pro Užívání Služeb


Program Paramount Network a webová stránka Paramount Network (existující na adrese www.paramountnetwork.cz ) (dále jen „Webová stránka") je vlastněn a provozován společností ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. (dále jen „PN") se sídlem Perlová 371/5, 110 00, Praha 1, Česká republika.

Užíváním a prohlížením Webové stránky anebo přihlášením k odběru našeho newsletteru vyjadřujete svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami pro užívání služeb („Podmínky"), které jsou uvedeny níže. Užíváním Webové stránky se zavazujete k dodržování těchto Podmínek v celém rozsahu.

Také byste si měli přečíst naše Pravidla užití osobních údajů a Pravidla užití Cookies, která se vztahují na veškerou vaši interakci s námi a která vysvětlují, jakým způsobem budeme zpracovávat osobní údaje, které nám případně poskytnete.

1. Veškerá autorská práva a další práva k dílům obsaženým na Webové stránce, včetně zvukových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, textů a snímků jsou přímo vlastněna a kontrolována PN anebo užívána na základě licence. Tyto materiály si můžete stáhnout pouze pro soukromé nekomerční užití. Nejste oprávněni stahovat, kopírovat, šířit, uchovávat, vysílat, upravovat, vytvářet odvozená díla, adaptovat či modifikovat žádným způsobem obsah webových stránek, které jsou součástí Webové stránky či její součásti, a to pro jakýkoliv jiný způsob užití bez souhlasu Paramount Network.

2. Přístupem na Webovou stránku souhlasíte s užitím výhradně pro osobní, nekomerční účely a v souladu s Podmínkami. Pokud není uvedeno jinak, nejste oprávněni kopírovat, vytvářet reprodukce, stahovat, šířit, skladovat (včetně jakékoliv jiné webové stránky), distribuovat, předávat, šířit, vysílat, obchodně využívat anebo modifikovat žádným způsobem materiály nebo jiný obsah Webové stránky či udělit jiné osobě souhlas či jí pomáhat k takovému užití. Souhlasíte s tím, že (i) budete užívat Webové stránky pouze v souladu s právními předpisy způsobem, který neoprávněně nezasáhne do práv či neomezí nebo nepotlačí řádné používání Webové stránky jakoukoliv třetí osobu. Takové omezení nebo potlačení zahrnuje, kromě jiného, jednání, které je hanlivé, porušuje jakákoliv osobnostní práva, nebo které může obtěžovat, způsobit úzkost anebo obtíže jakékoliv osobě a šíření obscénního nebo urážlivého obsahu anebo přerušení řádného průběhu dialogu uvnitř Webové stránky; (ii) nebudete užívat Webovou stránku takovým způsobem, který může poškodit či narušit jiný počítač; (iii) nebudete vysílat, nahrávat či šířit žádné počítačové viry nebo jiné škodlivé nebo nebezpečné soubory či programy; (iv) nebudete užívat Webovou stránku takovým způsobem, který způsobí, že naše online služby budou přerušeny, poškozeny, ohroženy nebo bude způsobena jejich nižší efektivita; (v) nebudete šířit, nahrávat či šířit jakékoliv materiály, které jsou hanlivé, urážlivé, rasistické, vulgární, nactiutrhačné, pornografické, obscénní nebo děsivé či takové, které mohou způsobit znepokojení, nepříjemnosti nebo nežádoucí úzkost jiné osobě; (vi) nebudete užívat Webovou stránku jako prostředek k výhrůžkám, sledování, obtěžování, zneužívání či urážení jiné osoby; (vii) nebudete používat Webovou stránku ke shromažďování osobních dat o jiných uživatelích (například pro účely šíření „spamu"); (viii) nebudete vytvářet falešnou identitu, která uvádí ostatní v omyl ohledně totožnosti odesílatele nebo původu zprávy, například se nesmíte vydávat za zaměstnance PN nebo jiného uživatele či společnosti; (ix) nebudete šířit anebo jinak zpřístupňovat nevyžádanou nebo neautorizovanou reklamu nebo propagační materiály jako například nevyžádaná pošta, spam, řetězové e-maily, pyramidové programy nebo jiné podobné materiály; a (x) nebudete jednat takovým způsobem, u nějž by mohl být oprávněně očekáván nepříznivý zásah nebo poškození dobré pověsti či názvu.

3. Čas od času můžeme vytvořit specifické online komunity („Lokální komunity"), do nichž se můžete připojit následujícím registračním procesem. Veškeré naše online komunity jsou provozovány a administrovány společností Social Project Inc („Social Project"), která sídlí ve Spojených státech amerických a která provozuje webové stránky www.socialproject.com. Social Project používá své technologie a služby pro sociální sítě a sociální média za účelem podpory řady online komunit po celém světě, které jsou připojeny do globální sítě online komunit („Síť Social Project"). Pokud se rozhodnete připojit k jakékoliv naší Lokální komunitě, budete požádáni o sdělení detailů o vaší osobě pro účely vytvoření uživatelského profilu pro příslušnou komunitu, která se bude řídit těmito Všeobecnými podmínkami pro užívání služeb, našimi Pravidly užití osobních údajů a Pravidly užití Cookies. Zároveň budete požádáni o souhlas se Social Project Terms of Use, Social Project Privacy Policy and Social Project Copyright Compliance Policy ("Podmínky Social Project"). Užívání jakékoliv části Lokální komunity, která je spravovaná a podporovaná Sítí Social Project se bude řídit nejen těmito Všeobecnými podmínkami pro užívání služeb, ale také Podmínkami Social Project. Zkontrolujte, prosím, jak Pravidla užití osobních údajů a Pravidla užití Cookies, tak Social Project Privacy Policy pro informaci o tom, jak budeme s vašimi osobními údaji nakládat my, respektive Social Project. Váš uživatelský účet může být personalizován a bude zobrazen dalším členům a návštěvníkům Lokální komunity a umožní vám zobrazit váš vlastní obsah, komentovat příspěvky/komentáře ostatních členů Lokální komunity, sdílet informace a založit síť přátel v rámci Lokální komunity. Dále můžete využít svůj profil pro připojení k jiné komunitě v rámci Sítě Social Project velmi jednoduchým postupem, při němž je váš uživatelský profil automaticky přenesen a použit v jiných komunitách bez nutnosti opětovného vkládání vašich údajů. Pokud je komunita provozována třetí osobou nebo některým z našich partnerů na jiném území, budete vyzváni k odsouhlasení a podřízení se dalším podmínkám užití těchto osob (které mohou být podřízeny právnímu režimu jiných zemí) a nikoliv těmto Všeobecným podmínkám pro užívání služeb po dobu, kdy budete na webových stránkách dané komunity (a to i v případě, kdy budete na tyto stránky přesměrováni z našich webových stránek). Následně budete smazán z Lokální komunity a Sítě Social Project. Social Project nám může předávat informace v případě, že se připojíte k některé z našich online komunit z jiné komunity v rámci Sítě Social Project.

4. Jako součást online služeb (včetně mj. této Webové stránky a stránek Paramount Network na sociálních sítích jako Facebook, Twitter a Google+; dále jen „Online služby") můžeme poskytovat různé zprávy, diskuzní fóra, weblogy, nahrávat další materiál, profilové stránky a další zprávy a komunikační obsah, který vám umožní vkládat, zobrazovat a vyměňovat materiál (včetně mj. informace, zprávy, fotografie, uměleckého díla, videa, snímku a jiného obsahu; souhrnně dále jen „Příspěvek"), a to jak s námi, tak s dalšími uživateli. Příspěvek může být také vkládán do našich Online služeb za použití hashtagu nebo jiného označení, které bude obsaženo ve výzvě PN. Mnoho našich Online služeb je veřejných a Příspěvek, který vložíte, může být přečten a zobrazen dalšími osobami bez vašeho vědomí či zvláštního oprávnění. Měli byste vkládat pouze Příspěvek, který si přejete zobrazit dalším osobám. To se nevztahuje na soukromé e-maily nebo soukromé zprávy. Měli byste dbát opatrnosti, abyste nezveřejnili osobní údaje (například vaše plné jméno, adresu či majetkové poměry) v jakémkoliv Příspěvku při používání Online služeb.

5. Nahráním či vložením jakéhokoliv Příspěvku do jakékoliv naší Online služby poskytujete PN nevýhradní bezúplatnou celosvětovou licenci k užití Příspěvku k volné ruce PN všemi způsoby užití bez jakýchkoli nároků na finanční vypořádání v případech jednotlivých způsobů užití, kterou můžeme dále postoupit či poskytnout třetí osobě. V případě užití vašeho Příspěvku máme právo jej upravovat a měnit libovolným způsobem. Jsme dále oprávněni zobrazit vaše jméno a případně též vaší fotografii společně s vaším Příspěvkem. V případě, že si nepřete, abychom používali vaše Příspěvky, jméno nebo fotografii, vás žádáme, abyste nám nezasílali či nevkládali žádné Příspěvky prostřednictvím Online služeb anebo jiným výše uvedeným způsobem.

6. Webová stránka a její obsah je poskytován PN jak stojí a leží, a to pouze v případě, že je takový obsah k dispozici. PN neposkytuje žádnou záruku, výslovnou či konkludentní ve vztahu ke stavu Webové stránky a jejímu obsahu pro zvláštní účely či její uspokojivou kvalitu s výjimkou případů, které nelze vyloučit na základě právních předpisů. PN dále neposkytuje žádnou záruku či garanci ve vztahu k přesnosti či úplnosti jakékoliv informace obsažené na stránkách ani funkcionalitě či provozu Webové stránky. PN například nezaručuje, že služba je bezchybná či prostá virů a nebude přerušována. Kromě smrti či zranění osoby způsobené nedbalostí PN není PN odpovědný v žádném případě (včetně nedbalosti PN, jeho zaměstnanců, zástupců či smluvních partnerů) za porušení smlouvy nebo právních předpisů, přečin, nedbalost anebo jinak za ztrátu či škodu, včetně mj. přímé, nepřímé či související škody, vzniklé v souvislosti s vaším užíváním anebo nemožnosti užívání Webové stránky anebo materiálů obsažených na těchto stránkách.

7. Naše Online služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, nad nimiž nemáme kontrolu. Každý takový odkaz je poskytován výhradně pro vaše pohodlí a nepředstavuje z naší strany schválení takové stránky či jejího obsahu. Pokud použijete tyto odkazy, opustíte naše Online služby a pokud se rozhodnete navštívit takové stránky, činíte tak na vlastní odpovědnost. Tyto podmínky se použijí na užívání našich Online služeb a my nemůžeme být odpovědní za jakýkoliv obsah, zboží či služby, které jsou k dispozici na těchto stránkách, které nejsou pod naší kontrolou.

8. V případě, že je odkaz na jednu či více webových stránek obsažen na Webové stránce, jeho uvedení nepředstavuje zastoupení, schválení, záruku či garanci ohledně žádného aspektu webové stránky třetí strany. PN není v žádném případě odpovědný za obsah nebo jakýkoliv prvek webových stránek třetích stran. Pokud se rozhodnete navštívit jakoukoliv odkazovanou stránku, činíte tak na vlastní odpovědnost a je na vás přijmout veškerá ochranná opatření k obraně proti virům nebo jiným ničivým prvkům. PN neschvaluje a ani není odpovědný za jakýkoliv obsah, reklamu, zboží, služby nebo informace poskytnuté webovými stránkami či materiály třetích stran (včetně platby za dodání tohoto zboží a služeb) ani za jakoukoli škodu, ztrátu či útok jimi způsobený anebo učiněný v souvislosti s nimi. Jakékoliv podmínky, závazky nebo zastoupení ohledně takových vztahů je výlučně záležitostí vztahu mezi vámi a příslušným poskytovatelem takové služby.

9. V případě, že je jakékoliv zboží zobrazeno na Webové stránce, takové zobrazení nepředstavuje nabídku PN na prodej tohoto produktu. Zobrazené zboží může obsahovat odkaz na webové stránky třetích osob, nabízející takové zboží nebo jiné produkty na prodej („Prodejní stránky"). PN neposkytne Prodejní stránce žádné vaše osobní údaje, které má v držení. Vaše užívání Prodejní stránky bude předmětem jejích podmínek užití a/nebo jiných pravidel. PN není v žádném případě odpovědná za žádné aspekty Prodejní stránky. PN není stranou žádného prodeje uskutečňovaného prostřednictvím Prodejní stránky. PN neposkytuje žádné záruky ani garance ve vztahu k Prodejním stránkám, jejich vlastníkům a/nebo provozovatelům anebo produktům nabízeným na těchto stránkách. PN nenese žádnou odpovědnost za porušení závazků ze strany provozovatele Prodejní stránky ohledně jakéhokoliv aspektu prodeje.

10. Pokud se přihlásíte k odběru jakékoliv marketingové komunikace (včetně newsletterů) anebo jinak projevíte souhlas se zasíláním informací od PN nebo třetích stran, vaše informace mohou být poskytnuty jiným osobám v případě, že je takové poskytnutí nezbytné pro zajištění Cíle, a to včetně osob na území Spojených států amerických. Přihlášením se k odběru jakéhokoliv newsletteru berete na vědomí, že právo USA poskytuje nižší standard ochrany osobních údajů, než právo v jiných zemích, včetně mj. Evropské unie. K odhlášení se od odběru newsletteru klikněte kdykoliv na příslušný odkaz v newsletteru (který je uveden v zápatí této zprávy).

11. Jakákoliv soutěž provozovaná PN se řídí: (i) podmínkami takové soutěže („Zvláštní podmínky"); a (ii) Všeobecnými podmínkami pro soutěže (publikovanými na Webové stránce). V případě rozporu mezi ustanoveními Zvláštních podmínek a Všeobecnými podmínkami soutěže mají přednost Zvláštní podmínky.

12. SMS soutěže se zvýšenou sazbou prostřednictvím našich Mobilních služeb
12.1. Prohlášení o zárukách/slibech
12.1.1. My, jakožto poskytovatel služby, uzavíráme smlouvu s Operátorem služeb, abychom vám umožnili poskytování a účtování Mobilních služeb.
12.1.2. Jednotlivé součásti Mobilní služby jsou dodávány nám/vám přímo třetími stranami a my nemůžeme přímo či nepřímo zaručit, že tyto součásti Mobilní služby jsou mj. přesné, relevantní nebo kvalitní. Mobilní služba je předmětem omezení ohledně dostupnosti technologií, na nichž je zřízena, a může být negativně ovlivněna výkonem sítě a jinými technologickými a operačními faktory mimo naší kontrolu jako je např. zahlcení, pokrytí sítě, ukončené připojení a výkon vašeho mobilního zařízení.
12.1.3. Pokud se jedná o takové součásti Mobilní služby, které jsou pod naší kontrolou, vždy se budeme snažit zajistit vaše práva vzniklá na základě právních předpisů včetně vašeho práva na obdržení řádné služby a budeme se snažit odstranit jakékoliv chyby či nedostatky, které nám byly oznámeny. Kromě těchto práv je Mobilní služba poskytována jak stojí a leží a jen v případě, že je k dispozici a neposkytujeme výslovně či konkludentně žádné garance ohledně Mobilní služby včetně mj. předpokládaných slibů či podmínek úplnosti a přesnosti této služby.
12.1.4. V případě, že je vám Mobilní služba poskytnuta přímo Operátorem, převzetí a užívání Mobilní služby může podléhat podmínkám užití Operátora. Vy nicméně nadále zůstáváte zavázáni těmito podmínkami v příslušných případech a pro případ rozporu mezi podmínkami Operátora sítě a těmito Podmínkami, tyto Podmínky mají přednost.
12.1.5. Berete na vědomí, že na základě článku 12.1.2 výše: (a) je technicky nemožné poskytovat Mobilní službu bez jakýchkoliv závad a my se k tomu nemůžeme zavázat; (b) chyby mohou vést k dočasné nefunkčnosti Mobilní služby; (c) výstupy z Mobilní služby mohou obsahovat nepřesnosti a typografické chyby; a (d) provoz Mobilní služby může být negativně ovlivněn podmínkami a výkonem mimo naší kontrolu, včetně mj. přenosem a telekomunikačním spojením mezi námi a vámi, jinými částmi naší společnosti a mezi vámi a jinými systémy a sítěmi.
12.1.6. Kromě čl. 12.1.5 výše nebudeme odpovědní za nedostatky, chyby či zpoždění poskytování Služby, která je způsobena následujícími příčinami: (a) poskytli jste nám nesprávné telefonní číslo či jiný údaj ve spojení s Mobilní službou; (b) vaše mobilní zařízení nepodporuje Mobilní službu; (c) vaše e-mailová schránka je plná a nemá dostatečnou kapacitu pro přijetí a stažení Mobilní služby; (d) vaše mobilní zařízení je mimo dosah nebo nemůže být kontaktováno z jiných příčin; (e) omylem jste smazali Mobilní službu, která vám byla poskytnuta; nebo (f) nedodrželi jste návod k použití Mobilní služby, který byl poskytnut námi nebo Operátorem.

12.2. Omezení odpovědnosti
12.2.1. Není naším úmyslem omezit či vyloučit naši odpovědnost v případě smrti či zranění osoby, které bylo způsobeno naší nedbalostí, nedbalostí našich zaměstnanců či zástupců anebo podvodem.
12.2.2. Kromě případů uvedených v článku 12.2.1 nebudeme odpovědní za porušení smlouvy, přečin, nedbalost, porušení právních předpisů anebo jinak pro jakoukoliv ztrátu či škodu, vyplývající či související s touto Smlouvou anebo užíváním a provozováním Mobilní služby ve vztahu k:
(a) ukončení podnikání;
(b) ztrátě zisku, přerušení podnikání, ztrátě obchodních informací; nebo
(c) jakékoliv jiné finanční ztrátě;
ani nebudeme odpovědni za škodu na vašem mobilním nebo jiném zařízení nebo ztrátu dat, které bylo způsobeno užíváním Mobilní služby, přičemž nemůžeme garantovat, že všechny soubory, které si stáhnete, jsou prosté virů a jiných škodlivých funkcí.
12.2.3. V souladu s články 12.2.1 a 12.2.2 výše, naše celková odpovědnost vzniklá v souvislosti s Mobilní službou a/nebo touto Smlouvou je limitována do výše 100% částky, kterou jste zaplatili za příslušnou Mobilní službu, která byla námi poskytnuta.

13. Budeme dodržovat veškeré příslušné předpisy České republiky ve vztahu k ochraně osobních údajů, které nám poskytnete. Můžete být požádáni o zadání informací o sobě na různých úrovních našich online služeb. Tyto osobní údaje budeme používat výhradně způsobem stanoveným v Pravidlech užití osobních údajů anebo dle pokynů, které budou uvedeny při vyžádání osobních údajů. Kdykoliv můžete změnit nebo smazat osobní údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím online služeb.

14. Tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb a Dodatečné podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi PN a vámi ve vztahu k užívání Webové stránky (včetně mj. jakékoliv strany či služby na ní poskytnuté) a nahazuje všechna předchozí ujednání, smlouvy a prohlášení.

15. Tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb a Dodatečné podmínky jsou samostatné. V případě, že některé podmínky budou zcela nebo zčásti neplatné nebo nevykonatelné, ostatní podmínky zůstávají nedotčeny.

16. V případě rozporu mezi těmito Všeobecnými podmínkami pro užívání služeb a jinými podmínkami, které budou uvedeny na Webové stránce („Dodatečné podmínky"), mají Dodatečné podmínky přednost.

17. Každé ustanovení těchto podmínek vylučující nebo omezující odpovědnost je samostatné a vždy se použije i v případě, že z jakéhokoliv důvodu je jedno či více ustanovení neaplikovatelné či nevykonatelné. Každé ustanovení těchto podmínek vylučující či omezující odpovědnost bude použito bez ohledu na ukončení těchto podmínek nebo ukončení či pozastavení vašeho vztahu k online službám.

18. Pokud porušíte tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb nebo Dodatečné podmínky, PN (kromě dalších práv či oprávnění, která máme) může pozastavit nebo okamžitě ukončit váš přístup k Webové stránce bez jakéhokoli předchozího upozornění. Máme právo pozastavit nebo ukončit váš přístup k našim online službám nebo jejich částem pokud tyto podmínky nedodržíte anebo pokud máme důvodné obavy, že je nebudete dodržovat. Vyvineme přiměřenou snahu k tomu, abychom vás předem informovali, pokud bude naším záměrem pozastavit nebo ukončit váš přístup kromě případu, kdy vaše porušení je nebo by mohlo být v rozporu s právními předpisy, mohlo by negativně ovlivnit další uživatele našich služeb anebo by mohlo poškodit naší dobrou pověst.

19. Pokud chcete podat stížnost ohledně jakýchkoliv našich služeb anebo pokud se domníváte, že vaše duševní vlastnictví nebo duševní vlastnictví jiné osoby či jiná práva byla porušena našimi online službami, můžete tak učinit zasláním detailního popisu na adresu uvedenou v sekci Kontakty. Pokud chcete podat stížnost proti některé položce z obsahu, který byl nahrán jiným uživatelem, můžete kliknout na symbol vlajky vedle této položky a označit příslušnou kategorii vaší stížnosti.

20. Žádné vzdání se práv ze strany PN nepřestavuje vzdání se předcházejících nebo následných porušení jakýchkoliv ustanovení.

21. PN si vyhrazuje právo v libovolném rozsahu měnit nebo aktualizovat tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb a Dodatečné podmínky. Takováto změna bude čas od času zveřejněna na Webové stránce. Pokračováním v používání Webové stránky po datu vložení příslušné změny vyjadřujete svůj souhlas se změněnými podmínkami. V případě, že nesouhlasíte s jakoukoliv změnou Všeobecných podmínek pro užívání služeb nebo Dodatečných podmínek, jste povinni bezodkladně ukončit přístup k a/nebo používání naší Webové stránky.

22. Tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb a Dodatečné podmínky se řídí právem České republiky. Zároveň, veškeré spory s nimi související budou rozhodovány výlučně soudy České republiky. K Webové stránce by mělo být přistupováno výhradně z území České republiky. PN není odpovědný za to, že materiály na Webové stránce jsou vhodné a dostupné k užití na jiném území a přístupné z území, na němž je takový obsah v rozporu s právními předpisy nebo zakázaný. Pokud přistupujete k Webové stránce mimo území České republiky, jste odpovědni za dodržování veškerých příslušných právních předpisů. V případě, že jsou Podmínky shledány soudem nebo jiných příslušným orgánem v rozporu s právními předpisy, neplatné nebo nevykonatelné, a to zcela nebo zčásti, není tím dotčena platnost zbývajících částí Podmínek, které budou nadále platné a vykonatelné v nejširším rozsahu povoleném právními předpisy. PN je oprávněn převést svá práva a povinnosti z těchto Podmínek na jakoukoliv společnost nebo osobu za podmínky, že tím nejsou dotčena vaše práva dle Podmínek. Nejste oprávněni postoupit vaše práva a závazky z těchto Podmínek na žádnou osobu.

Tyto Všeobecné podmínky pro užívání služeb byly naposledy revidovány 15. Prosince 2020.